Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które stosuje się od 25 maja 2018 r.,

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”),

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („UŚUDE”),

 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne („Pr.Tel.”).

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Auto-Studio Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000290916 , NIP:  7822411402

 2. Powołano inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 727 620 163lub pod adresem email: iod@grupabemo.pl

 3. Auto-Studio Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)  w celu:

  • prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • marketingu usług oferowanych przez  Auto-Studio Sp. z o.o. w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, art. 10 UŚUDE, art. 172 Pr.Tel., art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów  Auto-Studio Sp. z o.o. , np. marketing usług oferowanych przez Auto-Studio Sp. z o.o, realizacja wewnętrznych celów administracyjnych Auto-Studio Sp. z o.o, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń  Auto-Studio Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Dane osobowe mogą być udostępniane przez  Auto-Studio Sp. z o.o. następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

  • podmioty dostarczające oraz utrzymujące infrastrukturę systemu teleinformatycznego umożliwiającą przetwarzanie oraz odpowiednie zabezpieczanie danych osobowych,

  • podmioty współpracujące z  Auto-Studio Sp. z o.o. w zakresie tworzenia oraz promowania usług  Auto-Studio Sp. z o.o. ,

  • kancelarie prawne  Auto-Studio Sp. z o.o.

 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

 6. Dane osobowe przechowywane są przez Auto-Studio Sp. z o.o.  przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:

  • w zakresie komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;

  • w zakresie marketingu usług oferowanych przez  Auto-Studio Sp. z o.o. – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

  • w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;

  • w zakresie realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Auto-Studio Sp. z o.o. – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania.

 7. Jeżeli  Auto-Studio Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane przez  Auto-Studio Sp. z o.o. a także prawo dostępu do Pana/Pani danych (art. 15 RODO);

  • sprostowania oraz uzupełnienia Pana/Pani danych (art. 16 RODO);

  • usunięcia Pana/Pani danych (art. 17 RODO);

  • żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych (art. 18 RODO);

  • przenoszenia Pana/Pani danych do innego administratora (art.. 20 RODO);

 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze Pana/Pani szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów  Auto-Studio Sp. z o.o. ,  w tym profilowania. W takim przypadku  Auto-Studio Sp. z o.o. może przetwarzać te dane, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. (art. 21 ust. 1 RODO).

 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie ustawy zmieniającej Ustawę, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie przez Pana/Panią danych oraz wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku niewyrażenia zgody lub jej cofnięcia  Auto-Studio Sp. z o.o. nie będzie przekazywał Panu/Pani drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych (np. e-biuletyn/newsletter) dotyczących  Auto-Studio Sp. z o.o.

 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.